Preskoči na vsebino

Novi projekti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v letu 2024

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (Sklad) igra ključno vlogo pri izvajanju stanovanjske politike v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je zagotavljanje dostopnih in kakovostnih stanovanj za različne socialne skupine, s poudarkom na mladih, mladih družinah, družinah, starejših in ranljivih skupinah prebivalstva. Trenutno aktivno izvaja 8 projektov lastne gradnje v različnih fazah po vsej državi, kar bo pomenilo 1500 novih javnih najemnih stanovanj.

»Stanovanjski sklad RS, kot izvajalec ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na nacionalni ravni, gradi soseske in večstanovanjske stavbe, katerih namen je reševanje stanovanjske problematike ciljnih ranljivih skupin, kot so mladi, mlade družine, družine in starejši, ob velikem poudarku zagotavljanja visoke bivanjske kvalitete in načel trajnostne gradnje. Javni najemni stanovanjski fond mora odražati kvalitetno grajeno okolje za več generacij, zato želimo v dobro stavbno prakso integrirati vrednote dolgoročnega sozvočja med ekonomskim, ekološkim in socialnim vidikom kakovosti oblikovanja življenjskega okolja«, povzame poslanstvo Sklada vodja investicijskega sektorja Sanja Burnazović.

Sklad deluje na več področjih. Ena ključnih dejavnosti je zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj, kjer Sklad poleg lastnih projektov sodeluje z lokalnimi skupnostmi (programi sofinanciranja) in zasebnimi investitorji (nakupi stanovanja in zemljišč za gradnjo). Poleg tega se ukvarja z obnovo in prenovo obstoječih stanovanj, kar prispeva k izboljšanju bivalnih pogojev in energetski učinkovitosti stanovanjskega fonda.

Dolgoročno si Sklad prizadeva za celovito rešitev stanovanjske problematike, ki bo uspešna samo ob zagotovitvi sistemskega financiranja s strani države. Vse te aktivnosti prispevajo k uravnoteženemu razvoju stanovanjskega najemnega trga, povečanju stanovanjskih možnosti in izboljšanju kakovosti bivanja v Sloveniji. Sklad tako pomembno vpliva na oblikovanje in izvajanje stanovanjske politike v državi ter spodbuja socialno kohezijo in trajnostni razvoj. Prav tako Sklad ima pomembno razvojno vlogo na področju energetske učinkovitosti (sNES stavbe), trajnostne gradnje, uvajanja BIM tehnologij ter izvedbe pametnih stavb kot aktiven deležnik na trgu. Cilj Stanovanjskega sklada RS je gradnja sNES stavb z vsaj A2 energetskim razredom, upoštevajoč zelene komponente.

Predstavljamo nekaj stanovanjskih projektov SSRS v letu 2024, ki se izvajajo v gorenjski in podravski regiji. Pregled vseh projektov pa je dostopen v brošuri.


STANOVANJSKA OBJEKTA PARTIZAN NA JESENICAH

Vizualizacija: Styria arhitektura d.o.o.

Arhitektura: Styria arhitektura d.o.o.

Sklad je na lokaciji na Jesenicah, v centru mesta ob stavbi TVD Partizan, lastnik zemljišča v velikosti 9.341 m², ki v naravi predstavlja del območja OPPN Partizan. V oktobru 2020 je bil za območje sprejet občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki SSRS omogoča gradnjo do 46 javnih najemnih stanovanj v dveh objektih. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v decembru 2023, projekt je pred začetkom gradnje (JN za izvajalca del). Stanovanjska objekta bosta umeščena v bližino novega upravnega središča občine Jesenice in bosta zajemala gradnjo stanovanjskih objektov s podkleteno garažo ter širšo zunanjo ureditev javnih parkovnih površin. Razmerje med grajenimi strukturami in odprtim prostorom bo ustvarjalo kvaliteten bivalni ambient.

V dveh stavbah etažnosti P+3 in P+2 je predvidenih 46 stanovanjskih enot velikosti od 38 do 85 m². Objekta bosta s predvidenimi mesti za izvedbo sončne elektrarne in postavitvijo zunanjih polnilnic za avtomobile zasledovala trajnostne vidike. Stanovanja bodo zasnovana kot svetla in optimalne velikosti. Parkiranje bo omogočeno v podzemni garaži ter na zunanjih parkiriščih ob dostopni cesti. Zasnova energetske oskrbe stavb bo upoštevala trajnostne vidike ter učinkovite in dolgoročno sprejemljive energetske rešitve. Projekt Partizan Jesenice spada med projekte, za katere je Sklad pridobil posojilo CEB banke (CEB2). Javna najemna stanovanja bodo namenjena ciljnim skupinam, kot so mladi, mlade družine, družine.

Vizualizacija: Styria arhitektura d.o.o.

STANOVANJSKA SOSESKA OB SAVI V KRANJU

Vizualizacija: Arhitekti Počivašek Petranovič d.o.o.

Arhitektura: Arhitekti Počivašek Petranovič d.o.o.

Sklad na degradirani lokaciji v Kranju na južnem delu mesta na območju med Savsko cesto in reko Savo, na zemljiščih v velikosti 3,2 ha načrtuje novo sosesko »Ob Savi« za pridobitev do 271 najemnih stanovanj v dveh fazah. Stanovanjska soseska »Ob Savi« bo obsegala 10 sodobnih večstanovanjskih stavb, etažnosti P+3 (4) s stanovanji v velikosti od 40 do 84 kvadratnih metrov. V soseski sta predvideni dve igrišči, družabni prostor ter povezava kolesarske poti ob Savi. Območje odlikuje izjemna pozelenelost robov, neposredna bližina reke Save in obrečnega prostora ter neposredna bližina mestnega jedra, naselja Čirče ter industrijskega zaledja čez reko.

Sklad bo sosesko razvijal v dveh fazah, v prvi fazi je predvidenih 191 stanovanjskih enot v sedmih objektih ter pripadajoča zunanja ureditev z vstopno cesto in parkirišči ter protipoplavni nasipi ob reki Savi. V drugi fazi je predvidenih 80 stanovanjskih enot v treh objektih. Ključno vlogo pri razvoju projekta ima Mestna občina Kranj, ki mora pravočasno zagotoviti komunalno in prometno opremljeno območje za gradnjo soseske. Ob Savi Kranj 1. faza spada med projekte, za katere je Sklad pridobil novo posojilo CEB banke (CEB2).

Tloris situacije: Arhitekti Počivašek Petranovič d.o.o.

STANOVANJSKA SOSESKA NOVO POBREŽJE V MARIBORU

Vizualizacija: Reichenberg arhitektura d.o.o., MF Arhitektura Miha Fujs s.p., Studio Krištof d.o.o., Arhilink d.o.o.

Arhitektura: Reichenberg arhitektura d.o.o., MF Arhitektura Miha Fujs s.p., Studio Krištof d.o.o., Arhilink d.o.o.

Na vzhodnem delu Maribora, na desnem bregu Drave, bo nastala nova stanovanjska soseska »Novo Pobrežje«. Sklad načrtuje na stavbnem zemljišču gradnjo sodobnih večstanovanjskih blokov etažnosti od P+3 do P+5. Skupaj je načrtovanih 439 stanovanj v dveh samostojnih gradbenih fazah, in sicer bo v območju ena (O1) 321 javnih najemnih stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj, v območju dva (O2) pa 58 javnih najemnih stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj.

V letu 2024 bo Sklad nadaljeval z aktivnostmi pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja. Začetek gradnje po fazah je predviden po letu 2025. Razvoj investicije v naslednjih letih je odvisen od zagotovitve vira financiranja, zadolževanja, kadrovske okrepitve Sklada ter izvedbe ostalih ukrepov na strani države.

Vizualizacija: Reichenberg arhitektura d.o.o., MF Arhitektura Miha Fujs s.p., Studio Krištof d.o.o., Arhilink d.o.o.

Prispevek je oglasno sporočilo.